BIGZ udžbenički komplet za 2. razred

Predstavljamo Vam udžbenički komplet za 2. razred Izdavačke kuće BIGZ školstvo

BIGZ katalog udžbenika za 2. razred možete preuzeti OVDE. 

 

SRPSKI JEZIK 2

AUTORI: dr Zorica Cvetanović, Danica Kilibarda, Aleksandra Stanišić

Udžbenički komplet prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Čitanka sa osnovama jezičke pismenosti (CD zvučne čitanke prati književne tekstove) – integrisani udžbenik u kome su sadržaji iz književnosti, gramatike, pravopisa i jezičke kulture. Nije radnog karaktera. U posebnim rubrikama nakon zadataka za obradu teksta nalaze se uputstva za usmeno i pismeno izražavanje učenika: pričanje, prepričavanje i opisivanje. Bogatstvo metodičke aparature ogleda se u raznovrsnim zadacima koji povezuju sve nastavne oblasti. Sadržaji podstiču kognitivni razvoj i kreativnost učenika. Ilustracije su vesele i živopisne.
 • Radna sveska uz čitanku – u potpunosti prati udžbenik. Sadrži veliki broj zadataka koji su raznovrsni prema tipu i nivoima složenosti. Na kraju svake lekcije u udžbeniku nalazi se oznaka sa brojem strane koju treba uraditi u radnoj svesci.
 • Latinica – udžbenik je radnog karaktera. Na jednoj dvostranici se obrađuje gradivo, a nakon toga nalazi se dvostranica za uvežbavanje čitanja i pisanja sa mnoštvom zadataka. Prožimaju se sadržaji različitih oblasti na osnovu programskih ishoda: narodna tradicija, muzika, sport, bonton, zdrava hrana, životinje… Na osnovu sadržaja mogu se napraviti mini-projekti u okviru projektne nastave. Na kraju udžbenika su nalepnice sa potezima pisanja slova koje učenici treba da zalepe u svesku gde će uvežbavati pisanje.

 

SRPSKI JEZIK 2

 AUTORI: dr Mirjana Stakić, dr Jovan Ljuštanović, Zorica Racić

Udžbenički komplet prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Čitanka „U srcu znanja” (CD zvučne čitanke prati književne tekstove) – udžbenik nije radnog karaktera. Uz svaki književni tekst nalaze se zadaci za analizu koji su koncipirani na više nivoa složenosti. Književni pojmovi su objašnjeni i grafički prikazani. Sadržaji i zadaci podstiču kognitivni razvoj i maštu učenika. Ilustracije su vesele, realistične i pune emocija.
 • Gramatika „Od glasa do rečenice” – užbenik nije radnog karaktera. Vodiči su dečak Ćirilo i devojčica Latinka koji na zanimljiv način kroz razgovor, problemsku situaciju, igru ili sliku otkrivaju gramatičke sadržaje. Na kraju svake lekcije dati su zadaci za proveru naučenog gradiva, kao i uputstva sa brojem strana koje treba uraditi u radnoj svesci.
 • Radna sveska – čine je gramatika, književnost i dnevnik čitanja lektire. Veliki broj raznovrsnih zadataka raspoređen je na više nivoa složenosti. Na kraju radne sveske su rešenja svih zadataka.
 • Latinica – udžbenik je radnog karaktera. Vodiči su Latinka i Ćirilo. Latinka na zanimljiv način objašnjava Ćirilu latinicu. Tekstovi su autorski i prilagođeni su uzrastu učenika. Prati ih veliki broj raznovrsnih zadataka koji podstiču razvoj mašte i bogaćenje rečnika učenika.

 

MATEMATIKA 2

 AUTORI: dr Sanja Maričić, Dragica Đurović

Udžbenički komplet prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik – lekcije su uglavnom na jednoj strani udžbenika. Započinju primerom kojim se prikazuje postupak i način rešavanja matematičkog problema. Nakon rešenog primera su zadaci za uvežbavanje. Udžbenik nudi zadatke u kojima se nameće čitanje tabela, dijagrama i grafičkih prikaza. Svojim sadržajem podstiče dečju radoznalost i istraživački duh. Na kraju udžbenika se mogu naći rešenja svih zadataka.
 • Radna sveska napravljena je iz dva dela – svojim sadržajem prati sadržaje udžbenika. Tekstovi zadataka su jasni i precizni, napisani jezikom koji je prilagođen učenicima drugog razreda. Veliki broj zadataka (preko 1200) razvrstan je po sadržaju i po nivoima složenosti. Međupredmetna povezivanja su veoma zastupljena. Nakon pojedinih lekcija nalaze se tematski zadaci koji sadrže elemente nekih književnih dela, kako iz školske, tako i iz domaće lektire. Na kraju radne sveske se mogu naći rešenja svih zadataka i postupci rešavanja.

 

SVET OKO NAS 2

AUTORI: dr Sanja Blagdanić, dr Zorica Kovačević, Slavica Jović

Udžbenički komplet prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik – nije radnog karaktera. Svaka lekcija je na dvostranici. Opisane su životne situacije koje su povezane sa ishodima učenja i nastavnim sadržajima. Likovi dece kroz pitanja i dodatna istraživanja podstiču učenike na razmišljanje. Veliki broj ogleda i zanimljivih zadataka podstiču učenike na istraživanje. Omogućena je realizacija ishoda učenja drugih nastavnih predmeta. Poseban značaj imaju slike i ilustracije koje su izvor učenja.
 • Radna sveska – u potpunosti prati lekcije u udžbeniku. Zadaci su raznovrsni po formi i složenosti. Sadrži projektne zadatke koji su pomoć realizaciji projektne nastave.

 

MUZIČKA KULTURA 2

AUTORI: Vesna Marković, Vanja Hršak

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik (CD sa kompozicijama za slušanje i muzičkim matricama za karaoke izvođenje) – udžbenik je radnog karaktera. Sadržajima je predviđeno da učenici pevaju, slušaju muziku, izvode brojalice, igraju muzičke i narodne igre, uče o muzičkom bontonu, uče o tome kako muzika utiče na njihovo zdravlje, prave muzičke instrumente, čitaju zanimljivosti, rade zadatke koji su u vezi sa obrađenim gradivom… Linkovi i kodovi upućuju učenike na video-sadržaje na internetu. Na kraju udžbenika su notni zapisi i dodatni materijali za nastavu. Međupredmetna povezanost je veoma zastupljena.

 

LIKOVNA KULTURA 2

AUTORI: dr Kristinka Selaković, Bojana Prole

Udžbenik prati sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja.

 • Udžbenik – umetnik Uroš Predić vodi učenike kroz sadržaje udžbenika. Umetnička dela su u funkciji učenja i učeničkog stvaralaštva. Primeri odabrani za rešavanje neke likovne problematike oslanjaju se na dečje iskustvo. Dati su zanimljivi likovni zadaci koji učenike podstiču na maštanje i kreativnost. Međupredmetna povezanost je veoma zastupljena. U udžbeniku postoje upućivanja na video-sadržaje na internetu preko kodova i linkova.

 

ENGLESKI JEZIK 2 – TIPTOES 2

AUTOR: Vesna Tutunović

Radni udžbenik TIPTOES 2(CD sa audio-zapisima) – na samom početku nudi jasan i likovno interesantno predstavljen sadržaj od 8 nastavnih tema (Unit). Svaka tema je data u posebnoj boji i podeljena je na pet ili šest lekcija, sa delom za uvežbavanje i utvrđivanje obrađenog gradiva. Na kraju svih lekcija sustranice sa zadacima za dodatno utvrđivanje gradiva iz pojedinih lekcija (Practice more). Na kraju nastavnih tema često se nalazi stranica koja nudi predlog za izradu projekta. Kraj teme sadrži stranice My progress, koja učenicima služi za samoprocenu napredovanja u učenju.

Promo BIGZ školstvo