RTS: Online i TV nastava za učenike osnovnih škola od 15. do 18. septembra

Online i TV nastava za učenike osnovnih škola organizovana je radnim danima, a ovde je raspored časova od 15. do 18. septembra 2020.

Svi obrazovni sadržaji emituju se putem platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije RTS Moja škola za mobilne telefone i tablete i na sajtu RTS-a.

Raspored nastave za I razred osnovne škole

Utorak, 15. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Na ulici – govorna vežba, obrada

 2. Matematika – Predmeti u prostoru i odnosi među njima, utvrđivanje

 3. Svet oko nas – Od kuće do škole, obrada

Sreda, 16. septembar 2020.

 1. Matematika – U, na, van; obrada

 2. Srpski jezik – Neko živi u selu, neko u gradu – govorna vežba, obrada

 3. Muzička kultura – Slušanje muzike: Šaputanje, N. Hercigonja – D. Lukić, obrada

Četvrtak, 17. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Glas i slovo, obrada

 2. Matematika – Prave, krive i izlomljene linije; Otvorene i zatvorene linije, obrada

 3. Svet oko nas – Od kuće do škole, utvrđivanje

Petak, 18. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Šta čujemo u prirodi – govorna vežba, obrada

 2. Matematika – Prave, krive i izlomljene linije; Otvorene i zatvorene linije, utvrđivanje

 3. Engleski jezik – Razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i naloga, obrada i utvrđivanje

Rapored nastave za II razred osnovne škole

Utorak, 15. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Čitanje i analiza domaćeg zadatka:Otkriću vam jednu tajnu, utvrđivanje

 2. Matematika – Sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje

 3. Svet oko nas – Porodica i rodbina, obrada

Sreda, 16. septembar 2020.

 1. Matematika – Sabiranje dvocifrenih brojeva (34 + 28), obrada

 2. Srpski jezik – Aleksandar Popović: Dva pisma, obrada

 3. Likovna kultura – Svetlost i oblici, obrada

Četvrtak, 17. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Aleksandar Popović: Dva pisma, utvrđivanje

 2. Matematika – Sabiranje dvocifrenih brojeva (34 + 28), utvrđivanje

 3. Svet oko nas – Moje potrebe, moje želje, obrada

Petak, 18. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Glas, slovo, slog, reč, rečenica, utvrđivanje

 2. Matematika – Oduzimanje dvocifrenih brojeva (52 – 27), obrada

 3. Muzička kultura – Semafor, nepoznati autor, Zoran Hristić, obrada

Raspored nastave za III razred osnovne škole

Utorak, 15. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Sastavljanje priče na osnovu datih reči, obrada

 2. Matematika – Brojevi prve hiljade – čitanje i pisanje, utvrđivanje

 3. Priroda i društvo – Orijentacija u prostoru pomoću kompasa i orijentira iz prirode, obrada

Sreda, 16. septembar 2020.

 1. Matematika – Mesna vrednost cifre u brojevima do 1000, obrada

 2. Srpski jezik – Imenice, obnavljanje znanja iz drugog razreda

 3. Likovna kultura – Slikarski materijali i tehnike, obrada

Četvrtak, 17. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Gradivne imenice, obrada

 2. Matematika – Mesna vrednost cifre u brojevima do 1000, utvrđivanje

 3. Priroda i društvo – Orijentacija pomoću plana naselja, obrada

Petak, 18. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Gradivne imenice, utvrđivanje

 2. Matematika – Upoređivanje brojeva do 1000, obrada

 3. Muzička kultura – „Čarobna frula“ (izbor), Bora Dugić, slušanje muzike

Raspored nastave za IV razred osnovne škole

Utorak, 15. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Brana Crnčević: Bosonogi i nebo – obrada i utvrđivanje

 2. Matematika – Mesne vrednosti cifara – utvrđivanje

 3. Priroda i društvo – Stanovništvo Srbije – obrada

Sreda, 16. septembar 2020.

 1. Matematika – Dekadne jedinice veće od milion – obrada

 2. Srpski jezik – Zbirne imenice – obrada

 3. Likovna kultura – Frotaž po slobodnom izboru – slikanje

Četvrtak, 17. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Zbirne imenice – utvrđivanje

 2. Matematika – Brojevi veći od milion – obrada

 3. Priroda i društvo – Reljef Srbije – ravnice – obrada

Petak, 18. septembar 2020.

 1. Srpski jezik – Duško Radović: Plavi zec – obrada

 2. Matematika – Brojevi veći od milion – obrada

 3. Muzička kultura – Deca su ukras sveta – M. Subota, obrada i obnavljanje

Raspored nastave za V razred osnovne škole – RTS 2

Utorak, 15. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Deljivost sa brojem 2, brojem 5 i dekadnim jedinicama, obrada

 • 8.35… Srpski jezik – Imenice – vlastite, zajedničke, zbirne i gradivne (ponavljanje)

 • 9.10… Biologija – Organizmi su građeni od ćelija; jednoćelijski, višećelijski organizmi – utvrđivanje

Sreda, 16. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Veliko slovo u višečlanim geografskim nazivima, obrada

 • 8.35… Tehnika i tehnologija – Korišćenje tehničkih aparata i IKT uređaja u životnom i radnom okruženju

 • 9.10… Geografija – Vasiona, zvezde, sazvežđa, galaksije, Mlečni put

Četvrtak, 17. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Deljivost sa brojem 4 i sa brojem 25, obrada

 • 8.35… Engleski jezik – Opisivanje bića, predmeta i pojava, izražavanje pripadanja i posedovanja…

 • 9.10… Biologija – Grupisanje živih bića, obrada

Petak, 18. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Branko Ćopić: Pohod na Mjesec

 • 8.35… Matematika – Deljivost sa 2, 4, 5, 25 i sa dekadnim jedinicama, utvrđivanje

 • 9.10… Informatika i računarstvo – Podešavanje radnog okruženja

Raspored nastave za VI razred osnovne škole – RTS 3

Utorak, 15. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Oduzimanje celih brojeva, obrada

 • 8.35… Srpski jezik – Jezička kultura: O čemu maštam (ili slično)

 • 9.10… Fizika – Kretanje u svakodnevnom životu, relativnost kretanja, obrada

Sreda, 16. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Podela reči po nastanku: proste reči i tvorenice; porodica reči, uočavanje korena reči

 • 8.35… Biologija – Razlike među ćelijama, obrada / Razlike među ćelijama, utvrđivanje

 • 9.10… Geografija – Pojam geografske karte i njen razvoj kroz istoriju, obrada /Elementi karte (matematički, geografski i dopunski), obrada

Četvrtak, 17. septembar 2020.

 • 8.00… Matematika – Oduzimanje celih brojeva, utvrđivanje

 • 8.35… Engleski jezik – Opisivanje radnje u sadašnjosti, bića, predmeta i pojava, izražavanje dopadanja i nedopadanja…

 • 9.10… Fizika – Putanja, pređeni put i vreme, obrada

Petak, 18. septembar 2020.

 • 8.00… Srpski jezik – Sastavni delovi tvorenica. Gramatička osnova i gramatički nastavci u poređenju sa tvorbenom osnovom i sufiksima

 • 8.35… Matematika – Osobine sabiranja celih brojeva, obrada

 • 9.10… Informatika i računarstvo -Rad sa tekstom: unos i editovanje teksta

Raspored nastave za VII razred osnovne škole – RTS 3

Utorak, 15. septembar 2020.

 • 9.45… Matematika – Skup iracionalnih brojeva, obrada

 • 10.20… Srpski jezik -Gramatika: Nepromenljive vrste reči (veznici, uzvici, rečce)

 • 10.55… Biologija – Deoba ćelije, obrada / Deoba ćelije, utvrđivanje

Sreda, 16. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Gramatika: Nepromenljive vrste reči, vežbanje

 • 10.20… Geografija – Sistematizacija / Države južne Evrope: Grčka, Italija, Španija; osnovne geografske karakteristike

 • 10.55… Hemija – Merenje, obrada / Rad u hemijskoj laboratoriji. Merenje, utvrđivanje

Četvrtak, 17. septembar 2020.

 • 9.45… Matematika – Skup realnih brojeva, obrada

 • 10.20… Engleski jezik – Opisivanje radnje u sadašnjosti; opisivanje planova i namera, postavljanje pitanja i odgovaranje…

 • 10.55… Fizika – Uspostavljanje veze između sile, mase tela i ubrzanja, Drugi Njutnov zakon, obrada / Drugi Njutnov zakon, vežbanje

Petak, 18. septembar 2020.

 • 9.45… Srpski jezik – Književnost: Efraim Kišon – Kod kuće je najgore (jedna priča po izboru)

 • 10.20… Matematika – Skup realnih brojeva, brojevna prava, utvrđivanje

 • 10.55… Informatika i računarstvo – Rad sa slikama

Raspored nastave za VIII razred osnovne škole – RTS 3

Utorak, 15. septembar 2020.

 • 11.30… Matematika – Slični trouglovi, utvrđivanje

 • 12.05… Srpski jezik – Jezička kultura: O Vuku Karadžiću

 • 12.40… Biologija – Nivoi organizacije živog sveta, obrada

 • 13.15… Engleski jezik – Opisivanje/poređenje živih bića, predmeta, pojava, mestâ, iz iskustvenog sveta i fikcionalnog spektra, utvrđivanje…

Sreda, 16. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Obrada odlomaka iz Srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića

 • 12.05… Geografija – Panonski basen, položaj, reljef Panonske nizije, obrada

 • 12.40… Istorija – Svet u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, utvrđivanje

 • 13.15… Hemija – Azot: svojstva i primena, obrada

Četvrtak, 17. septembar 2020.

 • 11.30… Matematika – Stavovi sličnosti trougla, obrada

 • 12.05… Informatika i računarstvo – Formatiranje tabele

 • 12.40… Fizika – Talasno kretanje, obrada

 • 13.15… Biologija – Uvod u ekologiju , tematsko ponavljanje

Petak, 18. septembar 2020.

 • 11.30… Srpski jezik – Književni jezik Srba od Vuka do danas. Jezici nacionalnih manjina

 • 12.05… Matematika – Stavovi sličnosti trougla, utvrđivanje

 • 12.40… Geografija – Južni obod Panonskog basena, obrada

 • 13.15… Hemija – Sumpor-svojstva i primena, obrada.