Postavka o životu kućnih biljaka u Mikrogaleriji

Od početka proleća u Mikrogaleriji Centra za promociju nauke, prolaznici mogu da vide postavku posvećenu istraživanju životnih ciklusa, isprate razvoj i promene kućnih biljaka, ali i da se upoznaju sa njihovim ličnim i biološkim pričama.

Od početka proleća, pa do kraja maja, u Mikrogaleriji Centra za promociju nauke, prolaznici mogu da vide kolaborativnu postavku posvećenu istraživanju životnih ciklusa, isprate razvoj i promene kućnih biljaka, ali i da se upoznaju sa njihovim ličnim i biološkim pričama.

Od početka proleća, pa do kraja maja, u Mikrogaleriji Centra za promociju nauke, u Kralja Petra 46, prolaznici mogu da vide kolaborativnu postavku posvećenu istraživanju životnih ciklusa, isprate razvoj i promene kućnih biljaka, ali i da se upoznaju sa njihovim ličnim i biološkim pričama.

Postavka Priče o biljkama, u uličnom izložbenim prostoru Mikrogalerije, u Ulici Kralja Petra 46, u fokus stavlja odnos ljudi i biljaka i poziva prolaznike da uspore, dožive i promisle procese regeneracije, revitalizacije, protoka vremena i promene uslova života. Izložba je nastala kao rezultat povezivanja umetničkih, naučnih i obrazovnih praksi.

Izabrane kućne biljke izložene u Mikrogaleriji čine taj spoj vidljivim, s obzirom na to se nalaze u našim domovima i zahtevaju negu da bi (pre)živele. Naši sugrađani i sugrađanke su ostavili na čuvanje neku od svojih biljaka za koju procenjuju da je u procesu propadanja ili obnavljanja. Ispričane su lične priče o njima, njihovom poreklu, svakodnevnici, važnim događajima i spoznajama. Te priče su prikupljene i deo su kolekcije tekstova, koje prate i kratki komentari pejzažne arhitektinje i biologa, a zajedno čine integralni deo postavke u formi kolaborativne knjige koja posetioce vodi kroz narativ postavke. Vlasnici biljaka (ako možemo govoriti o vlasništvu) postaju i koautori ove izložbe, a njeno kuriranje zadobija izvorno značenje ovog pojma – negovanje (lat. curare – negovati, lečiti).

Uključujući se kao posmatrači, ali i beležničari, prolaznici postaju svedoci ciklusa propadanja i rađanja, što omogućava da preko svojevrsnog ogledala promišljaju životne procese. Ovako postavljen, obrazovni cilj ove postavke prevazilazi upoznavanje bioloških procesa kao takvih, već se fokusira na istraživanje ličnog i intimnog odnosa sa biljkama.

Postavka je razvijena i realizovana u saradnji između Centra za promociju nauke, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Botaničke bašte „Jevremovac” Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Izložba je otvorena do kraja maja.

O Mikrogaleriji

Mikrogalerija je poseban izložbeni deo Naučnog kluba Beograd, koji direktno komunicira sa prolaznicima i poziva publiku da otkriva naučne koncepte, pojmove, oblasti ili fenomene. Ona predstavlja prozor u aktivnosti i sadržaje Centra za promociju nauke, a u pet kvadratnih metara predstavlja se naučna oblast, program ili projektna tema koji su trenutno u fokusu. Ovo nije samo izlog, već prava interaktivna naučnopopularna, edukativna postavka, koju svi mogu videti, a često i isprobati, pokrenuti ili slušati.

Izvor: Elementarijum