Konkurs za prijavu radova za bazu aktivnosti kojima se razvijaju veštine čitanja, pisanja, slušanja i govorenja iz srpskog jezika u prvom ciklusu obrazovanja

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u okviru projekta „SRPSKI JEZIK ‒ MOJ MATERNJI JEZIK”, raspisuje konkurs za prijavljivanje radova koji će ući u bazu aktivnosti kojima se razvijaju veštine čitanja, pisanja, slušanja i govorenja.

Konkurs je otvoren za nastavnike u osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srbije, kao i za nastavnike iz srpskih dopunskih škola u inostranstvu i nastavnike iz Republike Srpske.

Cilj konkursa je formiranje baze aktivnosti za razvoj jezičkih veština iz srpskog jezika: čitanja, pisanja, slušanja i govorenja. Ta baza radova treba da posluži kao resurs, ali i kao podsticaj i inspiracija nastavnicima za osmišljavanje sopstvenih aktivnosti koje vode razvijanju ovih veština kod učenika.

Konkurs je otvoren do 1. 10. 2022. godine.

Pravo učešća na Konkurs imaju pojedinci i autorski timovi koji su u obavezi da pošalju po jednu aktivnost za sve četiri veštine: čitanje, pisanje, govorenje i slušanje. Komisija će razmatrati samo one prijave u kojima su popunjena sva četiri formulara (pokrivene sve četiri jezičke veštine).

Pod „aktivnost” se ovde podrazumeva segment časa usmeren na razvoj izabrane jezičke veštine. Može biti osmišljena za bilo koju etapu nastavnog procesa u vremenskom trajanju do 15 minuta.

Cilj aktivnosti ne treba da bude uopšten već treba da bude usmeren na konkretnu veštinu koja se razvija. Treba ga definisati tako da daje odgovor na pitanje: Šta je svrha aktivnosti? Šta želim da postignem?

Opis aktivnosti treba nastavniku koji čita da pruži jasne instrukcije za realizaciju (kako aktivnost teče i kako da je izvede). Kratko i jasno, da nastavnik ne mora da tumači, već da odmah nakon čitanja i kraće pripreme može da realizuje aktivnost.

Svaku od četiri aktivnosti je potrebno opisati u obrascima koji se mogu pronaći na sajtu ZUOV-a.

Pristigle prijave pregledaće komisija koju formira Zavod. Rezultati će biti objavljeni na sajtu Zavoda. Izabrani radovi biće uvršteni u bazu.

Kontakt osoba za vaša pitanja je Snežana Milošević Ješić, imejl adresa: snezana.milosevicjesic@zuov.gov.rs.

 

Izvor: ZUOV