Dopunski javni poziv za izbor stručnih lica za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika

Krajnji rok za popunjavanje elektronske prijave je 21. novembar do 24:00 časa
Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja upućuje dopunski javni poziv svim zainteresovanim licima sa odgovarajućim obrazovanjem i kompetencijama, da se prijave za izbor stručnih lica koja se angažuju radi davanja stručne ocene/mišljenja o kvalitetu rukopisa udžbenika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, na neodređeno vreme, odnosno dok ispunjavaju uslove propisane zakonom i pravilnicima
 
 1. za izvođenje nastave sledećih predmeta u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja i srednjih škola:
 2. Matematika
 3. Fizika
 4. Biologija
 5. Računarstvo i informatika/Informatika i računarstvo
 6. Tehnika i tehnologija
 7. Likovna kultura
 8. Muzička kultura
 9. Geografija
 10. Istorija
 11. Strani jezik (ruski, francuski, nemački, italijanski i španski jezik);
 12. za rad u predškolskim ustanovama sa decom od 3 godine do polaska u školu;
III. za predavače na visokoškolskim ustanovama i naučne savetnike/saradnike koji poseduju odgovarajuće kompetencije za predmete navedene pod I. ili oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
 
2.
 
Kandidat, odnosno stručno lice, iz člana I. ovog dopunskog javnog poziva, mora da ispunjava sledeće uslove:
 
 • da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni predmet, odnosno stručnu oblast, odnosno odgovarajuće obrazovanje za oblast umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj, odnosno baletskoj školi, i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi, za koje se obrazuju stručnjaci na visokoškolskim ustanovama;
 • da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u oblasti obrazovanja i vaspitanja;
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da nije zaposlen ili na drugi način radno angažovan, u smislu Zakona o radu (u daljem tekstu: ZOR) kod izdavača, da nije poslovno povezan sa izdavačem, da nije povezan sa odgovornim licem izdavača, da kandidat ili lica povezana sa njim, nemaju neposrednu korist, pogodnost kod izdavača ili odgovornog lica izdavača, odnosno da ne postoje drugi zakonom propisani uslovi za njegovo izuzeće.
3.
 
Utvrđeni su kriterijumi za izbor stručnih lica koji će biti vrednovani primenom sistema bodovanja i metodologija (matematička formula) za dodelu bodova, za svaki pojedinačan kriterijum, na sledeći način:
 
 • broj pregledanih rukopisa udžbenika, odnosno udžbeničkih kompleta, priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava – ovaj kriterijum ima oznaku K1 i nosi maksimalno 40 bodova;
 • broj objavljenih stručnih, odnosno naučnih radova u odgovarajućoj oblasti – ovaj kriterijum ima oznaku K2 i nosi maksimalno 35 bodova;
 • učešće u realizaciji projekata u oblasti obrazovanja i vaspitanja – ovaj kriterijum ima oznaku K3 i nosi maksimalno 15 bodova;
 • obuka lica koja su na Listi ocenjivača udžbenika – ovaj kriterijum ima oznaku K4 i nosi maksimalno 10 bodova.
 
NAPOMENA: pod brojem pregledanih rukopisa se podrazumevaju stručne ocene udžbenika/udžbeničkih kompleta i stručna mišljenja o kvalitetu priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, a ne recenzije i evaluacije udžbenika.
 
Maksimalan broj bodova za svaki kriterijum određen je na osnovu značaja i prirode posla, tako da ukupan broj/zbir bodova za sva četiri kriterijuma iznosi 100.
 
Metodologija za dodelu bodova je sledeća:
 
4.
 
Predlog za izbor stručnih lica, iz člana 1. ovog dopunskog javnog poziva, nakon provere ispunjenosti uslova za učešće u ovom dopunskom javnom pozivu i izvršenog vrednovanja kandidata, primenom sistema bodovanja i metodologije (matematičke formule) za dodelu bodova na osnovu za svakog pojedinačnog kriterijuma, daće Komisija koju obrazuje direktor Zavoda, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na dopunski javni poziv za izbor stručnih lica za pripremu stručne ocene kvaliteta  rukopisa udžbenika.
 
Direktor Zavoda donosi Odluku o izboru stručnih lica u roku od osam (8) dana od dana prijema predloga Komisije.
 
Lista izabranih stručnih lica za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika i radi davanja stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Zavoda www.zuov.gov.rs .
 
5.
 
Zainteresovana lica popunjavaju prijavu u elektronskom formatu na sledećem linku: https://zavod.edu.rs/javni-poziv-dopuna-liste/, na kome popunjavaju upitnik i prilažu popunjen Obrazac za prijavu na Dopunski javni poziv koji se može preuzeti sa linka: https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2022/11/Obrazac-za-prijavu-na-dopunski-javni-poziv-2022-11.docx i potrebnu dokumentaciju, kojom dokazuju da ispunjavaju uslove  za učešće u dopunskom javnom pozivu, iz člana 2. stav 1. ovog dopunskog javnog poziva:
 
 1. diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju;
 2. potvrdu izdatu od strane poslodavca gde je zaposlen ili na drugi način radno angažovan, u smislu ZOR-a, odnosno potvrdu izdatu od strane poslodavca (ili više njih) gde je bio zaposlen ili na drugi način radno angažovan i gde je stekao najmanje pet (5) godina traženog radnog iskustva
 3. popunjen obrazac izjave da ne postoji sukob interesa, koji mora biti svojeručno potpisan od strane kandidata, a koji se može preuzeti sa linka: https://zuov.gov.rs/preuzimanje/508/zuov/562853/izjava-strucna-ocena.docx
Rok za podnošenje prijava na dopunski javni poziv iznosi četrnaest (14) dana od dana objavljivanja dopunskog javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Zavoda www.zuov.gov.rs .
 
Krajnji rok za popunjavanje elektronske prijave je 21. novembar 2022. godine do 24:00 časa.
 
NAPOMENA: Nedopuštene, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
 
6.
 
Bodovanje kriterijuma Komisija će vršiti na osnovu priložene dokumentacije, pri čemu su podaci iz tabela navedenih pod tačkama 1), 2) i 3), sastavni deo obrasca prijave:
 
 1. Popunjena tabela koja treba da sadrži sledeće podatke: broj i nazive pregledanih rukopisa udžbenika, odnosno udžbeničkih kompleta, priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, nazive njihovih autora i izdavača, naziv institucije za čije potrebe je kandidat vršio navedene poslove, kao i ime, prezime i broj telefona lica za kontakt referentne institucije;
 2.  Popunjena tabela koja treba da sadrži sledeće podatke: broj i nazive objavljenih stručnih, odnosno naučnih radova u odgovarajućoj oblasti, podatak gde i kada su navedeni radovi objavljeni, odnosno publikovani;
 3.  Popunjena tabela koja treba da sadrži sledeće podatke: broj i naziv projekata u oblasti obrazovanja i vaspitanja u kojima je kandidat učestvovao i u kom svojstvu: (učesnik, organizator, realizator ili autor);
 4.  Kopija uverenja da je podnosilac prijave učestvovao u obuci lica koja se nalaze na Listi ocenjivača udžbenika (ukoliko je podnosilac prijave učestvovao u navedenoj obuci). Učešće u obuci lica koja se nalaze na Listi ocenjivača udžbenika nije uslov za učešće u dopunskom javnom pozivu i podnosioci prijave koji nisu učestvovali u predmetnoj obuci neće biti eliminisani iz dalje procedure.
NAPOMENA: ako je podnosilac prijave, u bilo kom od navedenih svojstava, bio  angažovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, potrebno je da u tabeli navede ime i prezime savetnika koordinatora koji ga je angažovao, na kojim poslovima je bio anagažovani i u kom periodu (godina, mesec).
 
Zavod zadržava pravo da proveri tačnost i istinitost svih podataka i navoda podnosioca prijave.
 
Navesti podatke o referencama za period od 2020. godine do novembra 2022. godine.
 
VAŽNO: lica koja se već nalaze na Listi izabranih stručnih lica za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika i radi davanja stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava ne treba da se prijavljuju na Javni poziv.
 
Lica ovlašćena za dodatna obaveštenja vezana za prijavu na dopunski javni poziv su Marko Vukotić, mejl adresa: marko.vukotic@zuov.gov.rs i Tatjana Mišović, mejl adresa: tatjana.misovic@zuov.gov.rs.
 
Izvor: ZUOV