Upis u prvi razred čeka 65.000 dece u Srbiji

Upis u prvi razred osnovne škole u školskoj 2024/25. biće tradicionalno u periodu između 1. aprila i kraja maja, a iz Ministarstva prosvete kažu da na upis čeka gotovo 65.000 dece u Srbiji, od čega je 16.000 iz Beograda.

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić izjavio je za Tanjug da je upis u prvi razred osnovne škole obavezan za svu decu rođenu u periodu od 1. marta 2017. godine do 28. februara 2018. godine, a za prevremeni upis mogu se prijaviti i deca rođena od 1. marta do 1. septembra 2018. godine.

Kako je naveo, vreme u koje škole vrše upis dece u prvi razred nije striktno utvrđeno propisima.

"Period od početka aprila do kraja maja svake godine u školskoj praksi tradicionalno je namenjen upisu dece u narednu školsku godinu, škola može i posle tog datuma vršiti upis učenika u prvi razred, sve do početka naredne školske godine", rekao je Pašić.

Pašić je napomenuo da se upis u prvi razred može odložiti onda kada je to u interesu deteta, a na osnovu mišljenja interresorne komisije koja sadrži dokaze o potrebi odlaganja i predlog mera dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu do polaska u školu.

Na pitanje da li se upis razlikuje u odnosu na prethodnu godinu, Pašić je rekao da razlike ne postoje, ali da je preporuka roditeljima da već sada zakažu preglede u domovima zdravlja, gde najpre dete pregleda izabrani pedijatar, a potom izdaje upute za preglede kod očnog lekara, otorinolaringologa, fizijatra, logopeda i stomatologa.

"Pored svega navedenog deca će uraditi i laboratorijske analize krvi i urina, i izvršiće se provera vakcinalnog statusa i vakcinacija", rekao je Pašić za Tanjug.

Kako je naveo, škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole.

"Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima škole. Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da izabere školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis", napomenuo je Pašić.

"Kad roditelj ili drugi zakonski zastupnik pokrene uslugu, koja je dostupna kako na srpskom, tako i na jeziku nacionalnih manjina, potrebno je da odabere školu kojoj dete teritorijalno pripada, ponuđeni termin u školi i popuni osnovni set podataka i klikne na dugme Zakaži. Kada roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ode s detetom na zakazani termin za testiranje i upis, nije potrebno da prilaže dokumenta jer će ih škola pribaviti elektronskim putem po službenoj dužnosti i to Izvod iz matične knjige rođenih, Uverenje o prebivalištu, Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa (posredstvom JOB-a) i Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu, odnosno lekarsko uverenje", objasnio je Pašić.

Naglasio je da izuzetak postoji ukoliko je lekarski pregled obavljen kod privatnog lekara ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi.

"U tom slučaju, biće potrebno da ga roditelj donese u školu", kazao je Pašić.

Roditelji i staratelji koji nisu u prilici da elektronski prijave dete za upis, mogu telefonskim putem kontaktirati školu i zakazati termin upisa i ispitivanja deteta, a tu mogućnost imaju i putem mejla, kao i ličnim odlaskom u školu.

Kada je reč o testu zrelosti koji čeka buduće prvake, Pašić je naveo da proveru vrši psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta i da ona podrazumeva ispitivanje intelektualne, socijalne i emotivne zrelosti deteta.

"Ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine. Ispitivanje dece sa motoričkim i čulnim smetnjama vrši se uz primenu oblika ispitivanja na koji dete može optimalno da odgovori", istakao je Pašić.

Kako je naveo, test ne zahteva poznavanje slova (čitanje i pisanje), kao ni računanje, a tom prilikom, radi se i intervju sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnikom deteta.

"Nije potrebna nikakva posebna priprema za ovo testiranje", kazao je Pašić za Tanjug.

Dodao je da je škola dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis, nakon sagledavanja raspoloživih kapaciteta, a u skladu sa prostornim, kadrovskim i finansijskim mogućnostima škole.

Kada je reč o proceduri i potrebnoj dokumentaciji za upis budućeg prvaka, Pašić je naglasio da se upis i testiranje deteta može zakazati elektronskim putem na portalu eUprave.

U postupku ispitivanja deteta škola može da utvrdi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana ili potrebu za pružanjem dodatne podrške u obrazovanju.

"Ako dodatna podrška zahteva finansijska sredstva, škola upućuje pisani zahtev osnivaču po pribavljenom mišljenju interresorne komisije", rekao je Pašić.

Deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije, a sa dostavljenim dokazom o zdravstvenom pregledu deteta.

"U postupku provere spremnosti na osnovu mišljenja psihologa, odnosno pedagoga, škola može da preporuči upis deteta u prvi razred ili upis deteta u školu nakon godinu dana, uz pohađanje pripremnog predškolskog programa. Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta, kome je preporučen upis deteta u školu nakon godinu dana, može da podnese zahtev komisiji škole za ponovno utvrđivanje spremnosti za upis u školu u roku od osam dana od dana dobijanja preporuke škole", kazao je Pašić.

U tom slučaju, naveo je, komisiju čine psiholog, pedagog, nastavnik razredne nastave i pedijatar deteta.

"Komisija škole, primenom standardnih postupaka i instrumenata, može da odobri upis deteta ili da potvrdi upis deteta u školu nakon godinu dana, o čemu odluku donosi u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Odluka komisije je konačna", rekao je Pašić.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja, naveo je za Tanjug.

"Prethodnu proveru znanja obavlja tim sastavljen od nastavnika razredne nastave, odnosno predmetne nastave, pedagoga i psihologa škole uvažavajući standarde postignuća i ceneći najbolji interes učenika", naglasio je Pašić.

Za sva pitanja i nedoumice, koje imaju roditelji i drugi zakonski zastupnici budućeg prvaka, dostupna je telefonska podrška od 25. marta i tokom trajanja upisa svakog radnog dana od 8 do 15 časova na broj telefona 011/73-505-57.

Broj redovnih matičnih osnovnih škola u našem sistemu je 1.135, a privatnih 13.

 

Izvor: tanjug.rs