Produžetak roka za dostavljanje predloga za Listu ključnih pojmova sadržaja predmeta ISTORIJA u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju

Svi zainteresovani imaju priliku da do kraja avgusta 2022. godine dostave Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja svoje predloge o tome koje pojmove iz Nacrta liste ključnih pojmova treba izostaviti, a koje pojmove treba dodati.

U skladu sa Zaključcima savetovanja o programima istorije u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, održanom 11. decembra 2021. godine, na internet stranici Zavoda se od 25. februara 2022. nalazi Nacrt liste ključnih pojmova sadržaja predmeta ISTORIJA u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Odredbama člana 60 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da program svakog predmeta, uz opštu predmetnu kompetenciju, specifične predmetne kompetencije, obrazovne standarde, cilj predmeta i ishode učenja, mora da ima i ključne pojmove sadržaja predmeta. Smisao izrade Liste ključnih pojmova jeste u tome da budućim komisijama za pripremu programa nastave i učenja istorije u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, čiji će rad, prema Strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030, početi već naredne godine, bude olakšan posao, jer će moći da preuzimaju date ključne pojmove, pa neće više biti ni dileme ni bojazni da je nešto važno propušteno, ili poređano po redosledu koji zbunjuje nastavnike i autore udžbenika. Na taj način bi ubuduće bili izbegnuti nesporazumi i oko toga da li će nastavnik primenjivati tematski ili tradicionalni koncept u planiranju i ostvarivanju nastave i učenja, jer i jedan i drugi način treba da vode ka dostizanju propisanih ishoda.

Sve zainteresovane koleginice i kolege (nastavnici sa univerziteta i iz škola, istraživači iz naučnih instituta, autori odobrenih udžbenika), koji to do sada nisu učinili, imaju priliku da do kraja avgusta 2022. godine, na adresu milos.cvetkovic@zuov.gov.rs, dostave Zavodu svoje predloge o tome koje pojmove iz Nacrta treba izostaviti, a koje pojmove treba dodati. Planirano je da početkom naredne školske godine bude organizovano novo savetovanje na kojem bi Lista bila usvojena, nakon čega bi bila objavljena na internet stranici Zavoda.

 

Izvor: ZUOV