BIGZ udžbenički komplet za 3. razred

Predstavljamo Vam udžbenički komplet za 3. razred Izdavačke kuće BIGZ školstvo

Svi udžbenički kompleti su odobreni od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

SRPSKI JEZIK 3

AUTORI: dr Zorica Cvetanović, Danica Kilibarda, dr Mirjana Stakić

Čitanka (CD zvučne čitanke prati književne tekstove) – udžbenik u kome se pored književnih tekstova javljaju i jezički sadržaji. Didaktičko-metodička aparatura je raznovrsna i prati prirodu književnog dela. Organizovana je tako da objedinjuje sve oblasti predmeta: književnost, jezik i jezičku kulturu. U delu Aktiviraj rečnik izdvojene su reči sa ciljem bogaćenja leksičkog fonda. To nisu učenicima potpuno nepoznate reči, već reči koje pripadaju pasivnom rečniku. Njihova upotreba u govoru i pisanju treba da doprinese razvoju lingvističkih kompetencija. Osmišljeno je mnoštvo stvaralačkih zadataka i podsticaja za rad u paru ili grupi. Sadržaji podstiču kognitivni razvoj i kreativnost učenika. Ilustracije su vesele i živopisne.

Radna sveska uz čitanku – sadrži veliki broj zadataka koji su raznovrsni prema tipovima i nivoima složenosti i u vezi su sa književnim tekstovima iz čitanke, kao i zadatke iz jezičke kulture. Nakon zadataka koji se odnose na književni tekst, slede zadaci za bogaćenje rečnika. Rubrika Aktiviraj rečnik iz čitanke se u radnoj svesci dopunjuje kroz zadatke koji se odnose na upotrebu i značenje pojedinih reči u različitim kontekstima. Zadaci iz jezičke kulture, koji su sastavni deo aparature u čitanci, razrađeni su na posebnim stranicama u radnoj svesci. Za svaki oblik usmenog i pismenog izražavanja dato je jasno uputstvo za rad, uz pravila lepog govorenja i pisanja. Osmišljena su pitanja za čitanje u nastavcima uz smernice za vođenje dnevnika čitanja.

Gramatika – udžbenik sa radnom sveskom – udžbenik je radnog karaktera. Naglasak je na razumevanju i primeni znanja. Metodička aparatura udžbenika je u funkciji postizanja ishoda. U lekcijama se polazi od jezičkih primera koji su interesantni, jer su smešteni u kontekst koji je učeniku zanimljiv i blizak. Iskustvo učenika se povezuje sa sadržajima različitih školskih predmeta kako bi se pokazalo da jezičko znanje nije apstraktna kategorija, već se ogleda u neposrednoj primeni. Posle svake lekcije nalazi se Vežbanje, u kome su zadaci različitog stepena složenosti koji odgovaraju osnovnom, srednjem i naprednom nivou obrazovnih standarda. Iza svake gramatičke celine nalaze se testovi za samovrednovanje, u kojima će učenici rešavati zadatke različitog tipa i samostalno proveravati koliko su uspešni u tome. Na kraju udžbenika nalazi se pregled najvažnijeg gradiva u vidu kratkog podsetnika.

 

MATEMATIKA 3

AUTORIBranka Jovanović, Jelena Rusić, Nataša Nikolić Gajić

Udžbenik – sastoji se iz dva dela. Radnog je karaktera. Na početku svake lekcije nalazi se jasno izdvojen zadatak za podsećanje na prethodno gradivo. Nakon primera za upoznavanje sa novim gradivom su zadaci za uvežbavanje i utvrđivanje obrađenog gradiva. Udžbenik nudi zadatke u kojima se uvežbava čitanje tabela i grafičkih prikaza, snalaženja na mapi grada itd. Testovi za samovrednovanje posebno su pažljivo osmišljeni. Na kraju udžbenika nalaze se rešenja svih zadataka. Nakon svakog poglavlja data je pregledna sistematizacija gradiva. U udžbeničkom kompletu ima preko 1200 zadataka različitih nivoa složenosti za uvežbavanje različitog sadržaja.

Radna sveska – u potpunosti prati sadržaje udžbenika. Tekstovi zadataka su jasni i precizni, napisani jezikom koji je prilagođen učenicima trećeg razreda. Međupredmetne korelacije su veoma zastupljene. Nakon pojedinih lekcija nalaze se tematske strane kroz koje se obrađuju sadržaji iz sporta, ekologije, bibliotekarstva itd. Na kraju radne sveske nalazi se QR kod koji upućuje na rešenja svih zadataka iz radne sveske.

 

PRIRODA I DRŠTVO 3

AUTORI dr Sanja Blagdanić, dr Zorica Kovačević, Slavica Jović, dr Aleksandar Petrović

Udžbenik – napisan je jezikom koji je jednostavan, blizak i zanimljiv učenicima. U uvodnom delu lekcija uglavnom su problemske situacije koje imaju motivacionu funkciju. Mnoštvo sadržaja iz drugih predmeta omogućava ostvarivanje međupredmetnih kompetencija. Na kraju svake lekcije učenici imaju mogućnost da provere naučeno i procene svoje znanje. U pojedinim segmentima udžbenika nalaze se stranice časopisa „Planeta ZIZ” (Planeta znanja i zabave). U pitanju su naučnopopularni tekstovi i enigmatski zadaci. U udžbeniku se nalaze folije koje čine učenje zabavnijim, omogućavaju lakše savladavanje gradiva i nude inovativna rešenja za obradu nastavnih sadržaja. Udžbenik je modernog dizajna, bogat funkcionalnim ilustracijama i fotografijama koje su pažljivo osmišljene i odabrane.

Radna sveska – u potpunosti prati sadržaje iz udžbenika. Bogata je zadacima različitih tipova i nivoa složenosti. Učenici se upućuju da istražuju i koriste raznovrsnu literaturu: enciklopedije, časopise ili internet kako bi što bolje upoznali svet koji ih okružuje. Na kraju svake teme su stranice u boji na kojima se nalaze zadaci za sistematizaciju znanja. Osmišljene su strane koje učenici mogu iseći i napraviti interaktivne beleške i na taj način kroz igru ponoviti sadržaje.

Album kraja u kom živim – poseban knjižni blok u kome će učenici popunjavati album tako što će u njemu crtati, lepiti fotografije ili opisivati prirodu, stanovništvo ili običaje kraja u kome žive.

 

LIKOVNA KULTURA 3

AUTORI: dr Kristinka Selaković, mr Miloš Đorđević

Udžbenik – udžbenik je radnog karaktera. Umetnica Nadežda Petrović vodi učenike kroz sadržaje udžbenika. Umetnička dela su u funkciji učenja i učeničkog stvaralaštva. Primeri odabrani za rešavanje likovnih problema oslanjaju se na dečje iskustvo. Svaka lekcija sadrži zanimljiv likovni zadatak koji učenike podstiče na maštanje i kreativnost. Međupredmetna povezanost je veoma zastupljena. Na kraju svakog poglavlja nalazi se Likovna slagalica sa  zadacima za proveru znanjaa na kraju udžbenika data su rešenja. U udžbeniku postoje upućivanja na video-sadržaje na internetu preko QR kodova i linkova.

 

MUZIČKA KULTURA 3

AUTORKA: Mila Đačić

Udžbenik (CD sa kompozicijama za slušanje i muzičkim matricama za karaoke izvođenje) – udžbenik je radnog karaktera. Bogat je sadržajima iz naše nacionalne kulture i tradicije. Predviđeno je da učenici pevaju, slušaju muziku, vode muzički dnevnik, izvode brojalice, igraju muzičke i narodne igre, usvajaju muzički bonton, otkrivaju kako muzika utiče na zdravlje, prave muzičke instrumente, čitaju zanimljivosti i rade zadatke koji su u vezi sa obrađenim gradivom. Dato je mnoštvo linkova i kodova koji upućuju na video-sadržaje na internetu.

 

ENGLESKI JEZIK 3 – TIPTOES 3

AUTORKA: Vesna Tutunović

Udžbenik pomaže u razvijanju različitih jezičkih veština. Svojim konceptom podstiče razvoj komunikacionih veština i pruža mogućnost za istraživački rad. Bogato je ilustrovan i ima 11 priča u formi stripa koje sadrže svakodnevne komunikacijske obrasce bliske učenicima tog uzrasta, prožete odgovarajućim humorom. U udžbeniku i predlozi za 24 projekta koji podstiču upotrebu sve četiri veštine (slušanje, govor, čitanje i pisanje), rad u paru ili u grupi i odlična su prilika za formativno i sumativno vrednovanje. Zadaci usmereni na razvoj govornih aktivnosti adekvatno prate sve zadatke slušanja, čitanja i pisanja, naglasak je na svakodnevnim komunikacijskim situacijama. Promoviše sticanje trajnih znanja kroz različite stilove učenja. Sadrži prateći CD sa audio-zapisima uz određene lekcije, jasno naznačene u udžbeniku.

Koncept radne sveske nadovezuje se na koncept udžbenika, sa kojim je u tesnoj tematskoj, sadržajnoj i organizacionoj vezi. Raznovrsnost vežbi i zadataka omogućava lakšu obradu i bolje savladavanje i usvajanje sadržaja. Vežbanja sadrže raznovrsne tipove zadataka, koji su raspoređeni na tri nivoa složenosti. (Inter)kulturni aspekti su integrisani u sadržaj zadataka (tipična imena, nazivi obroka, priče, tradicionalne rime – nursery rhymes, praznični običaji, rođendanski pozdravi). Različite jezičke veštine se istovremeno uvežbavaju radom na zadacima. Raznovrsnost ilustracija stvara stimulativno vizuelno okruženje za rad.

Promo BIGZ školstvo