Dugoočekivana Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike 1

Izdavačka kuća BIGZ školstvo je za predstojeću školsku godinu pripremila Zbirku zadataka iz osnova elektrotehnike 1 – sa rešenjima i osnovama teorije za prvi razred elektrotehničke škole.

Zbirka je nastala kao rezultat dvadesetogodišnjeg rada autora Čedomira Žmirića u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” u Beogradu. „Zanat sam učio od najboljih profesora ove ugledne škole koji su na mene preneli svoja znanja i nesebično mi davali predloge za zadatke koje su godinama prikupljali i obrađivali u radu sa učenicima. Na taj način sam uspeo da sagledam sve vrste zadataka koji su se u Tesli koristili poslednjih 50 godina, a dugogodišnji rad u školi mi je omogućio da steknem dobar uvid u potrebe i mogućnosti učenika”, kaže Žmirić.

Čedomir Žmirić, autor zbirke

„Pored redovne nastave, godinama sam pripremao učenike za školska i republička takmičenja srednjih stručnih škola iz osnova elektrotehnike i pri tome imao prilično uspeha. Sa ponosom ističem da su moji učenici sedam puta pobeđivali na republičkim takmičenjima. Rad sa uspešnijim učenicima, kao i njihova želja za većim znanjem, naterali su me da neprekidno tragam za sve interesantnijim zadacima, koji razvijaju maštu i omogućavaju da učenici zavole oblast elektrotehnike. Zato sam počeo da prikupljam zadatke i ideje i iz strane literature i tako sticao dodatno iskustvo za izradu ove zbirke”, nastavlja Žmirić. 

Zbog svega ovoga zbirka predstavlja jedinstvenu i bogatu bazu zadataka iz osnova elektrotehnike 1, koja će učenicima omogućiti da se lako osposobe u rešavanju sve težih i težih zadataka, a nastavnicima će pružiti veliki izbor u načinu reprezentovanja gradiva.  

U skladu sa važećim nastavnim programom istoimenog predmeta za prvi razred srednje elektrotehničke škole, ova zbirka obuhvata oblast elektrostatike, stalnih jednosmernih struja i elektromagnetizma. Zbirka prati redosled izlaganja gradiva u školi i ima tri nivoa zadataka. Nakon kratkog pregleda odgovarajuće teorije, za svaku lekciju se prvo navode osnovni zadaci sa detaljnim objašnjenjima, kao što bi se to radilo i na času u školi. Ovi zadaci predstavljaju obavezni sadržaj zbirke, odnosno gradivo koje bi svaki prosečan učenik trebalo da usvoji. Oni su u zbirci istaknuti u svetloplavim pravougaonim poljima.  

Nakon toga se, uz svaku lekciju, nalaze složeniji zadaci namenjeni za samostalni rad naprednijih učenika. Uz ove zadatke se u zbirci navode samo brojne vrednosti rešenja, dok su detaljna objašnjenja navedena u Prilogu 2 zbirke. Na ovaj način se učenici stimulišu da samostalno dođu do odgovarajućeg rešenja, a sa druge strane nisu uskraćeni za detaljna obrazloženja ukoliko su im ona potrebna. Treću grupu zadataka predstavljaju takmičarski zadaci i zadaci predviđeni za učenike sa većim interesovanjem. Oni su obeleženi zvezdicom pored rednog broja. Tako zbirka, po svojoj koncepciji i obimu, može da se koristi i za pripremu učenika za takmičenja srednjih škola iz osnova elektrotehnike. 

Cilj je bio da se učenicima sa većim interesovanjima omogući da lakše savladaju sve važnije metode za rešavanje složenih kola u sklopu jednosmernih struja. Zato Prilog 1 zbirke sadrži objašnjenje metode konturnih struja, Tevenenove teoreme, metode superpozicije i rešenja odgovarajućih zadataka. 

„Dobrim izborom zadataka od strane predmetnog nastavnika zbirka se može koristiti i u trogodišnjim školama elektro struke”, dodaje Žmirić. 

„Unutar svake oblasti zadaci su poređani postupno – od najjednostavnijeg do najsloženijeg, pa svaki učenik može da pronađe zadatak čiji nivo odgovara njegovom predznanju, sposobnostima i ambiciji. Zadaci su birani tako da učenik u svakom od njih može da sazna nešto novo i da to poveže sa prethodnim gradivom. Svi zadaci su rešeni. Uz svaki od njih je navedeno detaljno tekstualno obrazloženje i prikazane su potrebne ekvivalentne šeme.”

Vodeći računa o uzrastu učenika i njihovom predznanju, u zbirci je, gde god je to bilo moguće, korišćen maksimalno uprošćen matematički aparat. Pre svake oblasti koja zahteva poznavanje složenijeg matematičkog aparata navedena su potrebna matematička objašnjenja. Tako su, na primer, u uvodnom delu zbirke navedena osnovna znanja iz matematike o sabiranju i oduzimanju vektora, koja su neophodna za lakše razumevanje teorije, kao i za rešavanje zadataka iz elektrostatike. U sklopu magnetizma su navedeni osnovni pojmovi o vektorskom proizvodu, potrebni za razumevanje predstojećeg gradiva.

Ova zbirka predstavlja drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje, tako da sada sadrži 999 zadataka. Trenutno je u procesu akreditacije i biće u prodaji od septembra, s početkom nove školske godine.

 

Izvor: BIGZ školstvo