Briga o ličnom razvoju učenika je naš prioritet

Kroz intervju Vam predstavljamo direktorku Osnovne škole “Vuk Karadžić” Kraljevo, gospođu Biljanu Barlovac

Molim Vas da nam ukratko predstavite svoju školu?

Naša škola je jedna od najvećih osnovnih škola na teritoriji ŠU Kraljevo po broju učenika. Školske 2018/19. god. nastavu pohađa 1018 učenika. Proteklih godina je mnogo napora učinjeno na modernizaciji i opremljenosti škole digitalnom tehnologijom i nastavnim sredstvima. Donacijom MPNTR i kompanije Huawei smo postali prva „pametna škola“ u Srbiji. Naša snaga su ljudski resursi koji su veoma motivisani za unapređenje rada škole, spremni i otvoreni za timski rad i stalno stručno usavršavanje. Briga o ličnom razvoju učenika je naš prioritet, a rad nastavnika usmeren je prema svakom učeniku. Kod učenika razvijamo kritičko mišljenje i logičko zaključivanje podsticanjem slobode govora pa naši učenici otvoreno izražavaju svoj stav i mišljenje, što se vidi i kroz aktivan rad Učenikog parlamenta i njegovo učešće u životu i radu škole. Naša misija je briga o svestranom razvoju učenika, razvoj odgovornog odnosa prema sebi i okruženju, promocija zdravih stilova života, razvijanje saradnje, tolerancije i humanosti. Želimo da budemo škola savremene nastave sa uređenim i prijatnim prostorom koja postaje centar obrazovne izuzetnosti u lokalnoj sredini. 

Šta smatrate najvećim uspehom škole?

Najveći uspeh škole se ogleda u lepo vaspitanoj i dobroj deci koja ostvaruju značajna postignuća na svim nivoima takmičenja i koja su veoma motivisana za učešće u aktivnostima škole i van nastave. Naši učenici se primerno vladaju tokom poseta institucijama, na ekskurzijama i izletima za šta su redovno pohvaljivani. Da bi smo to postigli kao škola intenzivno radimo na prevenciji rizičnih oblika ponašanja i brzo i efikasno reagujemo na svaki vid nasilja. Zaposleni u školi brinu o učenicima uz pružanje podrške i pomoći. Naročita podrška se pruža učenicima sa smetnjama u razvoju i sa teškoćama u učenju. Posebnu pažnju posvećujemo promociji humanih vrednosti kroz organizovanje humanitarnih akcija namenjenih pružanju pomoći kako našim tako i učenicima drugih škola. Naši učenici u njima rado učestvuju i ostvaruju značajna postignuća na takmičenjima Crvenog krsta zbog čega smo dobitnici najvišeg priznanja iz oblasti humanitarnog rada – Zlatnog krsta. 

Kako ocenjujete saradnju sa lokalnom samoupravom i ostalim partnerima?

Pored toga što imamo izuzetnu saradnju sa MPNTR, ŠU i lokalnom samoupravom, negujemo i dobru saradnju sa svim relevantnim institucijama, udruženjima, školama iz zemlje i inostranstva, ambasadama drugih zemalja u Srbiji, društveno odgovornim kompanijama iz zemlje i inostranstva i predstavnicima medija.

Na šta ste posebno ponosni?

Posebno sam ponosna na međuljudske odnose koji se ogledaju u dobroj saradnji, spremnosti na pomoć i razmenu iskustava. Srdačan i kolegijalan odnos prema novopridošlim nastavnicima, vedar duh i pozitivna atmosfera je ono po čemu se kao škola prepoznajemo.

Zaposleni su veoma angažovani na školskim i vanškolskim takmičenjima i konkursima. Poseduju visok nivo empatije i razumevanja potreba učenika, motivisani su za dodatno angažovanje i rad sa talentovanim učenicima kao i realizaciju mnogih projekata koji doprinose obezbeđivanju kvaliteta rada škole. Ponosna sam na zadovoljne učenike koji aktivno učestvuju u životu i radu škole kao i na izuzetnu saradnju sa roditeljima/starateljima. 

Šta mislite o trenutnom sistemu obrazovanja?

Poslednjih godina je uloženo mnogo napora da se sistem obrazovanja unapredi i kroz reforme modernizuje kako bi bio efikasniji i kako bi se približio evropskim standardima. 

Za kraj kako vidite svoj posao i šta mislite da su najbitnije karakteristike dobrog direktora škole?

Volim posao kojim se bavim. Dinamičan je, zahtevan i veoma odgovoran ali nadasve lep. Činim da bude kreativan. Ima dosta prostora za istraživanje, unapređivanje, usavršavanje, kooperaciju… Karakteristike dobrog direktora se ogledaju u liderskim sposobnostima. Direktor treba da radi na organizacionoj kulturi i razvoju ljudi. Adekvatnim načinom upravljanja kao i pohvalom i promocijom rezultata učenika i nastavnika direktor utiče na povećanje radne angažovanosti, veće produktivnosti i smanjenju stresa. Ličnim primerom podstiče ličnu odgovornost zaposlenih i učenika. Uvažavanjem i implementacijom predloga učenika, roditelja i zaposlenih u rad škole direktor pruža jaku podršku svim akterima školskog života. Važna je dobra saradnja sa MPNTR, lokalnom samoupravom i ostalim partnerima, kao i spremnost za širenje saradnje i razmenu iskustava sa školama u zemlji i van nje.

 

Intervju realizovao urednički tim Školskog portala

Fotografije: arhiva OŠ "Vuk Karadžić" Kraljevo